Zaokrúhľovanie jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie a vykazovanie poistného na sociálne poistenie od 1.1. 2011

Všeobecné zmeny týkajúce sa zamestnávateľa a zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby, dobrovoľne poistenej osoby

 

 

Zmeny v zaokrúhľovaní vymeriavacieho základu a poistného na sociálne poistenie:

 

S účinnosťou od 1. januára 2011 sa mení spôsob zaokrúhľovania vymeriavacieho základu. Kým za obdobie do 31. decembra 2010 sa vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie zaokrúhľoval na celé eurocenty nahor, za obdobie od 1. januára 2011 sa vymeriavací základ zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Zdôrazňujeme, že výnimku predstavuje vymeriavací základ povinne poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorý sa za obdobie do 30. júna 2011 (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania do 30. októbra 2011) zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor.

 

Taktiež s účinnosťou od 1. januára 2011 sa mení spôsob zaokrúhľovania poistného na sociálne poistenie. Kým za obdobie do 31. decembra 2010 sa poistné na sociálne poistenie zaokrúhľovalo na desať eurocentov nadol, za obdobie od 1. januára 2011 sa poistné na sociálne poistenie zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol (príklad: poistné v sume 12,598 EUR = po zaokrúhlení  do 31. decembra 2010 = 12,50 EUR, po zaokrúhlení od 1. januára 2011 = 12,59 EUR). Prvýkrát  sa novým spôsobom zaokrúhľuje poistné na sociálne poistenie za obdobie január 2011, teda poistné, ktoré je splatné vo februári 2011. V súvislosti s touto zmenou upozorňujeme odvádzateľov poistného na zmenu ich trvalého príkazu v banke.

 

 

Zmena obdobia, na ktoré sa určujú sumy maximálnych vymeriavacích základov na platenie poistného na sociálne poistenie:

 

Novelou sa mení obdobie, na ktoré sa určujú sumy maximálnych vymeriavacích základov. Kým za obdobie do 31. decembra 2010 sa sumy maximálnych vymeriavacích základov určovali vždy k 1. júlu kalendárneho roka, podľa novely účinnej od 1. januára 2011 sa sumy maximálnych vymeriavacích základov určujú k 1. januáru kalendárneho roka, teda na celý kalendárny rok. Sumy maximálnych vymeriavacích základov, ktoré platia do 31. decembra 2010, zostanú v platnosti celý kalendárny rok 2011. Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a poistného na garančné poistenie za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 je v sume 1 116,75 EUR a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity je v sume 2 978,00 EUR. Nové sumy maximálnych vymeriavacích základov sa určia k 1. januáru 2012.

 

 

Zmena sumy minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1. januára 2011:

 

Za obdobie od 1. januára 2011 sa mení suma minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a pre dobrovoľne poistenú osobu. Za obdobie do 31. decembra 2010  bol minimálny vymeriavací základ v sume 319,58 EUR, za obdobie od 1. januára 2011 sa mení suma minimálneho vymeriavacieho základu na 329,06 EUR. Dobrovoľne poistené osoby a povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré platia poistné na sociálne poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu, zaplatili poistné na sociálne poistenie za december 2010, ktoré bolo splatné do 10. januára 2011, z minimálneho vymeriavacieho základu 319,58 EUR. Tie dobrovoľne poistené osoby a povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré platia poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 319,58 EUR až 329,05 EUR, zaplatia, prvýkrát za január 2011, poistné na sociálne poistenie z novej sumy minimálneho vymeriavacieho základu 329,06 EUR. Toto poistné je splatné do 8. februára 2011. Dobrovoľne poistené osoby nie sú v súvislosti so zmenou sumy minimálneho vymeriavacieho základu povinné oznamovať Sociálnej poisťovni zmenu svojho vymeriavacieho základu na sumu nového minimálneho vymeriavacieho základu. Tým dobrovoľne poisteným osobám, ktoré platia poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 319,58 EUR až 329,05 EUR, sa za obdobie od 1. januára 2011 automaticky zmení výška ich vymeriavacieho základu na nový minimálny vymeriavací základ 329,06 EUR. Obdobná situácia bude platiť aj pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré platia poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 319,58 EUR až 329,05 EUR. V súvislosti s touto zmenou upozorňujeme odvádzateľov poistného na zmenu ich trvalého príkazu v banke.

 

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk je k dispozícii nová Tabuľka platenia poistného na sociálne poistenie za obdobie od 1. januára 2011, nové Kalkulačky na výpočet poistného na sociálne poistenie pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a pre dobrovoľne poistenú osobu za obdobie od 1. januára 2011 a nové tlačivá súvisiace s výberom poistného na sociálne poistenie.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk