Faktúry vystavené do tuzemska (typ 204 - výdaj externý uzávierka SHOP)

Typ dokladu 204-00 sa vyhotovuje v prípade, ak sa využíva v EcoSun.NET modul SHOP (predaj cez online registračnú pokladňu).

Typ dokladu 204-00 má postavenie ako faktúra vystavená so všetkými náležitosťami. Na rozdiel od "klasických" faktúr typu 200-00,215-00,.... typ dokladu 204-00 má zapísanú úhradu automaticky, keďže sa jedná o dennú uzávierku z modulu SHOP. (Bloček z online registračnej pokladne sa zaplatí hotovosťou, platobnou kartou alebo inou formou.)

Typ dokladu 204-00 sa zapíše do OASIS-u vytvorením dennej závierky v module SHOP. Organizácia na type dokladu je zapísaná fiškálna tlačiareň s prideleným DKP číslom.

Ak sú na prevádzke napr. 3 online registračné pokladne, v OASIS-e budú zapísané 3 doklady s rôznymi DKP číslami. Vytvoria sa 3 doklady typu 204-00.

V príklade uvedieme typ dokladu 204-00 kde sa využíva len 1 online registračná pokladňa.

OASIS - vystavené faktúry

2019-10-16_13-18-32.png

  • Organizácia - fiškálna tlačiareň s DKP číslom
  • Daňové plnenie - dátum dennej závierky,
  • Účtovné plnenie - dátum dennej závierky,
  • Vystavenie - dátum dennej závierky,
  • Celkom - suma celkových predajov za aktuálnu dennú závierku s DPH,
  • Základ - základ celkových predajov za aktuálnu dennú závierku,
  • DPH - suma DPH z celkových predajov za aktuálnu dennú závierku.

2019-10-16_13-24-07.png

Záložka položky - ako položky dokladu 204-00 sú uvedené jednotlivé predané tovary za danú dennú závierku.

 

2019-10-16_13-24-55.png

Záložka DPH - DPH na doklade 204-00 sa použije tá, ktorá je zadaná v type dokladu, v tomto prípade VT03 - Dodanie tovarov a služieb v tuzemsku, neovplyvňuje výpočet koeficientu alebo Rozdiel po oprave, Znížená/Základná daň.

 

2019-10-16_13-25-37.png

Záložka úhrady - na záložke úhrady je automaticky zadaná čiastka, druh dokladu, dátum úhrady, forma úhrady a taktiež príznak zaúčtovania úhrady nakoľko všetky položky z daného dokladu boli zaplatené či už v hotovosti, platobnou kartou alebo inou formou úhrady. Z toho dôvodu je úhrada daného dokladu vysporiadaná.

 

2019-10-16_13-26-17.png

Záložka Kontácia FA - kontácia faktúry je nastavená na základe predkontácií v module OASIS

 

Po vytvorenej faktúre 204-00 sa doklad automaticky zapíše do modulu PU do nezaradených PD.

2019-10-16_13-26-53.png

Funkciou zaradiť do evidencie sa daný pokladničný doklad zapíše do evidencie účtovnej pokladne. Pokladničný doklad bude mať pridelené číslo príjmového pokladničného dokladu.

2019-10-16_13-27-35.png

2019-10-16_13-35-26.png

 

Pokladničný doklad zaradený do evidencie vyzerá nasledovne:

2019-10-16_13-36-04.png

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk