OBJ došlá - Vybavenosť výrobou, tlačové zostavy

Došlé objednávky sú v programe prepojené s  faktúrami vystavenými.

Objednávka môže byť previazaná s predfaktúrou vystavenou - následne úhradou predfaktúry - preddavkovou faktúrou (faktúra o prijatej platbe) až ukončená "konečnou" vystavenou faktúrou.

Záložka objednávky došlé sa nachádza v module OASIS.

OASIS - Objednávky - Objednávky došlé

2019-07-22_13-44-33.png

2019-07-22_13-45-28.png

2019-07-22_13-48-07.png

Ak je potrebné vytvoriť predfaktúru vystavenú musí byť zaškrtnutá voľba mceclip0.png, vtedy program zabezpečí aby sa vytvorila predfaktúra vystavená. 

Typ - pri type dokladu je podstatné o akú objednávku sa jedná. Je možnosť vybrať z rôznych typov:

 V tomto prípade je vybraný typ dokladu 400-00 - objednávky došlé/predfaktúry vystavené tuzemské

2019-07-22_14-32-15.png

Po zápise sa objednávka nachádza v zozname. Jednotlivé stĺpce sú vysvetlené pod obrázkom.

2019-07-22_14-37-50.png

 • Označené X - je možné označiť doklad písmenom X,
 • Vybavená - ak je objednávka vybavená je v tomto stĺpci zapísaný príznak v,
 • Možné dodať - stĺpec kde je zobrazené či je možné dodať množstvo, ktoré je objednané, v prípade, že nie je dostatočné množstvo na vybavenie objednávky, tento stĺpec nie je zaškrtnutý. 
 • Číslo objednávky - číselné označenie objednávky,
 • VS objednávky - variabilný symbol objednávky,
 • Dátum - dátum objednávky,
 • Celkom - celková cena s DPH,
 • Základ - suma bez DPH,
 • DPH - suma DPH,
 • Číslo PF - číslo predfaktúry, v prípade ak je zaškrtnutá voľba PFV
 • Typ - typ dokladu (v tomto prípade 400-00 tuzemská objednávka)

Záložky na objednávke došlej

mceclip0.png

Položky - na záložke sa zobrazuje zoznam všetkých položiek na doklade

Sumár - celkový sumár za doklad s rozpisom DPH, rozpisom zliav

DPH - v prípade, že je z objednávky vystavená predfaktúra, v tejto časti sa nachádza suma DPH (kvôli preddavkovej faktúre)

Úhrady - v tejto záložke sa zapisujú všetky úhrady k danému dokladu

Výrobné príkazy - na tejto záložke sa nachádza zoznam všetkých výrobných príkazov, ktoré boli na danú objednávku zadané

Stĺpce na "hlavičke" dokladu

mceclip1.png

Stĺpec Vybavenosť výrobou hovorí o tom či daná objednávka bola čiastočne/plne vyrobená. 

Príznaky:

 • V znamená, že objednávka došlá je plne vyrobená z výrobného príkazu
 • - znamená, že objednávka došlá je čiastočne vyrobená z výrobného príkazu

POZOR: Tento príznak sa nezobrazí v danom stĺpci automaticky po vygenerovaní VP. Je potrebné vstúpiť  Funkcie - Prepočet vybavenosti objednávok podľa výroby

mceclip0.png

Po prepočte sa zobrazia príznaky v stĺpci Vybavenosť výrobou.

 

Tlačová zostava "Pokrytie objednávok výrobou"

Táto tlačová zostava je podmienená viacerými prvkami.

Je potrebné mať:

 • označenú skladovú kartu ako výrobok,mceclip0.png
 • dátum expedície musí byť zadanýmceclip2.png
 • dátum expedície musí byť vyšší resp. rovný ako systémový dátum v PC

Tlačovú zostavu možno spraviť cez: Tlač - Pokrytie objednávok výrobou

mceclip0.png

mceclip3.png

Tlačová zostava "Pokrytie objednávok tovaru"

Táto tlačová zostava je podmienená viacerými prvkami.

Je potrebné mať:

 • označenú skladovú kartu ako tovar,mceclip1.png
 • dátum expedície musí byť zadanýmceclip4.png
 • dátum expedície musí byť vyšší resp. rovný ako systémový dátum v PC

Tlačovú zostavu možno spraviť cez: Tlač - Pokrytie objednávok tovarumceclip1.png

mceclip5.png

V prípade ak je tovar objednaný (OBJ vystavenou)

mceclip6.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk