Nahrávanie výdavkového pokladničného dokladu - krátenie DPH

 

Informácia k uplatňovaniu daňových výdavkov pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby 

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky : "Ak sa jedná o majetok, ktorý môže mať charakter osobnej potreby, okrem výnimiek ustanovených v § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov, potom sa do daňových výdavkov zahrňujú výdavky na tento majetok v pomernej časti, v akej sa majetok používa v súvislosti so zdaniteľnými príjmami, a to nielen výdavky na obstaranie majetku, ale aj na jeho technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie. Uvedené sa
vzťahuje nielen na odpisovaný hmotný majetok, ale na každý majetok a výdavky súvisiace
s jeho používaním. Teda aj na počítače a internet, telefóny, mobily a ich paušály, kamery,
fotoaparáty, kosačky, vozíky, bicykle a pod."

Výdavky (náklady) na obstaranie majetku, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy
a udržiavanie majetku využívaného aj na súkromné účely môže daňovník uplatniť v daňových
výdavkoch buď:

 •  vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %,

Ak sa daňovník rozhodne pre uplatňovanie výdavkov pri majetku, ktorý používa aj na
súkromné účely, vo forme paušálnych výdavkov, potom si môže do daňových výdavkov
zahrňovať 80 % výdavkov (nákladov) bez ohľadu na skutočnosť, v akom pomere tento
majetok skutočne využíva na súkromné účely. V prípade uplatňovania paušálnych výdavkov
vo výške 80 % môže byť majetok využívaný na súkromné účely aj v inom pomere, napr.
70 %, 50 % a pod.

 • alebo v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na
  zabezpečenie zdaniteľného príjmu."

 

Použitie "krátenia" v programe

Pred prvým použitím krátenia je v potrebné, aby si užívateľ nastavil parametre "Krátenie DPH".

Nastavenie krátenia DPH sa vykonáva cez záložku systém - nastavenie aplikácie - PU - Krátenie DPH

kr_tenie_DPH.png

Je potrebné vypísať:

Najčastejšie používané percento krátenia DPH - väčšinou sa použije 20%,

Analytika vecne príslušného účtu nákladov na preúčtovanie základu - zadáva sa analytický účet na preúčtovanie základu (50199). Je potrebné pri výbere účtu, resp. vytvorení nového účtu zaškrtnúť voľbu nedaňové náklady.

Analytika vecne príslušného účtu nákladov na preúčtovanie DPH - zadáva sa analytický účet na preúčtovanie DPH - (50199)

 

Krátenie DPH v pokladničných dokladoch sa robí cez krivú šípku pri sadzbe DPH. Stlačením krivej šípky  sa otvorí nové okno, kde sa zaškrtne voľba "% krátenie"  program automaticky ponúkne percento krátenia z nastavených parametrov. Po uložení dokladu program automaticky preúčtuje  na účty, ktoré sú zadané  v parametroch krátenia.

 

Príklad:

Nákup PHM od spoločnosti Slovnaft, a.s. v sume 100€ bez DPH v hotovosti. Firma používa percento "krátenia" 20%.

 

PU - pokladňa - pokladničné doklady - (výber pokladne) - nový záznam

v_davkov__pokladni_n__doklad_kr_tenie.png

 

Správne zaradenie dokladu do daňového priznania DPH, je možné si skontrolovať priamo na doklade. Záložka DPH na pokladničnom doklade, je rozdelená na:

 • Základ - hodnota základu v tomto prípade 100€
 • DPH pred odpočtom - hodnota DPH z dokladu, v tomto prípade 20€
 • Základ pre výkaz - hodnota základu pre výkaz DPH, v tomto prípade 80€ (krátenie základu:  100*20%=80€)
 • DPH pre výkaz suma uplatnená vo výkaze DPH (80*20%=16€)

 

 

Kontácia pokladničného dokladu 

V záložke kontácia je možné vidieť predkontovanie pokladničného dokladu.

pre__tovanie_dokladu.png

V záložke je predkontovaný doklad na nákladový účet v plnej sume:

 • 100€ - náklad,
 • 20€ -  DPH,
 • 120€ - pokladničný doklad výdaj.

 

A následne je preúčtovanie "krátenia":

 • 4€ - preúčtovanie DPH na stranu DAL,
 • 20€ - preúčtovanie nákladu na stranu DAL,
 • 24€ - preúčtovanie sumy na účet 50199 (nedaňový náklad)

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk