Účtovná závierka, Poznámky k účtovnej závierke

Účtovná závierka predstavuje súbor účtovných výkazov, ktoré zostavuje každá účtovná jednotka. Cieľom účtovnej závierky je poskytovať informácie o finančnej pozícii, finančnej výkonnosti a peňažných tokoch účtovnej jednotky.

Účtovná závierka poskytuje informácie o majetku, záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov, nákladoch, výnosoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia. 

Účtovnú závierku zostavujú len tie subjekty, ktoré sú účtovnými jednotkami. 

Účtovná závierka sa v programe nachádza v module podvojné účtovníctvo

PU - Výkazy - Účtovná závierka 

v_kazy.png

 

Vytvoriť účtovnú závierku je možné voľbou nový záznam, po ktorom sa zobrazí tabuľka, ktorú je potrebné vypísať.

obr._nov__z_znam___tovnej_z_vierky.png

 

__tovn__z_vierka.png

Výkaz - výber výkazu - či sa jedná o účtovnú závierku podnikateľov, účtovnú závierku pre mikro účtovnú jednotku,

Typ - či ide o účtovnú závierku, súvahu, výkaz ziskov a strát,

Účtovná závierka - či ide o riadnu, mimoriadnu, priebežnú

Účtovná jednotka - či ide o malú, veľkú účtovnú jednotku,

Automaticky vyrovnať zaokrúhľovacie rozdiely - táto voľba slúži na zaokrúhlenie na celé čísla, nakoľko štátny výkaz účtovnej závierky je len v celých číslach a program pracuje aj s desatinnými miestami,

Cesta na uloženie XML súboru - cesta na uloženie súboru účtovnej závierky vo formáte XML.

 

Po uložení nového výkazu sa výkaz napočíta. V spodnej časti sú záložky súvaha a výsledovka.

Zaslať účtovnú závierku je možné cez internetový prehliadač cez webovú stránku www.financnasprava.sk, kde sa prihlásite a následne si dáte načítať XML súbor z cesty, ktorá je uložená na XML súbor.

Tlačová zostava - tlačová zostava je možná vo formáte XML (formát, ktorý sa posiela na finančnú správu), vo formáte PDF.

 

Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke sa nachádzajú v PU - Výkazy - Poznámky k účtovnej závierke

2019-07-29_10-33-09.png

Po vytvorení PDF poznámok sa uložia do súboru.

pozn_mky2.png

 

 pozn_mky_pdf.png

Je potrebné povoliť prístup k súboru PDF.

povoli__pdf_-_pozn_mky.png

 

 Po potvrdení, prístupu sa otvoria Poznámky k účtovnej závierke vo formáte PDF.

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk