Faktúry došlé - (typ dokladu 100-00 príjem externý) - nákup kancelárskych potrieb do spotreby

Faktúry prijaté z tuzemska sa na vytvárajú v module OASIS - fakturácia a sklady.

Príklad:

Nákup kancelárskych potrieb od spoločnosti  ŠEVT, a.s., z tuzemska 

  • cena bez DPH 110,-€
  • DPH 22,-€
  • cena s DPH 132,-€ 

OASIS - Faktúry - Faktúry došlé - nový záznam

_vod.png

 

nov__z_znam.png

 

fakt_ra_do_l_.png

Základné údaje:

Dodávateľ - vyberie sa dodávateľ, ak je dodávateľ v databáze spoločnosti, pri výbere sa dopíšu všetky potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. Prípadne ak tam údaje nie sú je ich možné dopísať, poprípade zmeniť. 

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 100-00 príjem externý - nákup z tuzemska. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH 

Číslo pre KV - údaj, ktorý sa zobrazí v príslušnom riadku kontrolneho výkazu,

Účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka 

Daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH a kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,

Vystavené - dátum vystavenia faktúry,

Prijaté - dátum dôležitý pre výkaz DPH. Tieto dátumy sa týkajú daňových a účtovných vecí

Splatnosť - dátum splatnosti faktúry

Účet FA - účet faktúry, pri prijatých faktúrach sa jedná o stranu D pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. Stranu MD účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre. 

HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba

 

Položky na faktúre

položky - nový záznam - výber skladu 

polo_ky_fakt_ry_u.png

v_ber_skladu.png

Sklad - je možné si vybrať sklad do ktorého sa to príjme, resp. zapíše neskladová položka.  V tomto prípade si vyberieme hlavný sklad, 

v_ber_skladu.png

 hľadať - vyberie sa neskladová položka - kancelárske potreby

Po výbere  neskladovej položky je potrebné vyplniť celkové údaje týkajúce sa počtu ks, ceny, percenta DPH.

celkov__suma.png

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

2019-07-11_13-31-36.png

Takto je možné pridávať ďalšie a ďalšie položky na faktúru. Po zápise poslednej položky je potrebné dať faktúru uložiť. V tomto momente je doklad zapísaný v systéme. 

 

Jednotlivé záložky na spodnej časti dialógového okna faktúr

Položky - jednotlivé položky faktúry

2019-07-11_13-32-31.png

Sumár - sumár za celú faktúru

sum_r.png

DPH - rozpísaná DPH

DPH.png

úhradyzapísané jednotlivé úhrady (v tomto prípade nie sú na faktúre žiadne úhrady)

_hrady.png

kontácia FA - kontácia na faktúre

kont_cia.png

kontácia skladu - v prípade ak sa jedná o položky týkajúce sa skladu, je zobrazená kontácia skladu

kont_cia_skladu.png

obstarávacie náklady - v prípade ak sú na faktúre položky, ktoré tvoria obstarávacie náklady sú zapísané na danej záložke

obstar_vacie_n_klady.png

objednávky - v prípade, ak sa faktúra vytvorí z objednávky, v tejto časti je zapísaná objednávka jej číslo a pod.

objedn_vka.png

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk