Číselník - Organizácie

Organizácie

 

Záložka organizácie sa nachádza aj v module podvojné účtovníctvo, aj v module OASIS (fakturácia a sklady)

organiz_cie.png

V tejto záložke sa nachádza zoznam všetkých organizácií, ktoré sa v rámci firmy využívajú. V organizáciách sa taktiež nachádzajú všetky zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad.

Je možné upravovať rôzne údaje na organizácii, nahrávať nové organizácie. Cez ikonu nový záznam, resp. klávesovou skratkou F5.

sun_soft.png

Je potrebné vyplniť údaje týkajúce sa:

Organizácia - názov organizácie, 

IČO - uvedie sa  identifikačné číslo organizácie,

IČ DPH - uvedie sa identifikačné číslo pre DPH,

DIČ - uvedie sa daňové identifikačné číslo,

Taktiež je vhodné si vyplniť údaje ako sídlo organizácie, kontakty organizácie, poprípade osoby

 

V rámci záložky kategorizácia je potrebné vyplniť:

kategoriz_cia.png

Typ partnera - či sa jedná o dodávateľa, odberateľa, spolu, nezaradený

Právny subjekt -  je dôležité mať správne vyplnené pole právny subjekt, podľa tejto voľby sa kontrolujú doklady na ktorých figuruje daná organizácia a aj podľa daného poľa sa zaraďuje doklad do výkazu DPH a kontrolneho výkazu. Jedná sa hlavne o prípad ak je na organizácii v právnom subjekte zadaný typ nezdaniteľnú osobu - občan.

 

V rámci záložky fakturačné údaje je potrebné vyplniť:

faktura_n___daje.png

Hlavný bankový účet - čísla bankového účtu, resp. účtov ktoré daná organizácia používa,

Splatnosť - prioritné nastavenie splatnosti, štandardná splatnosť je 14 dní, v prípade, že sa vyplní splatnosť napr. 5 dní, prioritne bude na danú organizáciu dávať splatnosť faktúr 5 dní.

Vydávať za - na organizácii je možné nastaviť vydávať na faktúre cenu 1, cenu 2, cenu 3, prípadne podľa typu dokladu, nákupnú, skladovú, kalkulačnú a pod.,

Doprava - 

Vlastný BÚ - zadáva sa vlastný bankový účet,

Analytický účet - analytický účet na ktorý sa primárne bude účtovať pohyby s danou organizáciou

Výpočet DPH - výpočet DPH môže prebiehať rôznym smerom. zdola - je možné vyplniť cenu bez DPH, zhora - je možné vyplniť cenu s DPH, zdola aj zhora - je možné vyplniť cenu bez DPH aj cenu s DPH sú prístupné obe polia. Podľa typu dokladu - vyplní sa cena podľa typu dokladu.

 

Prednastavené typy dokladov

Na organizácii je možné prednastaviť jednotlivé typy dokladov, ktoré bude pri výbere organizácie ponúkať. Či sa jedná o Výdaj externý/Príjem externý/OBJ došlé/OBJ vystavené.

Taktiež je možné si prednastaviť menu, ktorú bude na danú organizáciu ponúkať. 

Voľbou umožniť vytvárať doklady len na prednastavené typy touto voľbou sa zapne možnosť, že sa môžu vytvárať len tie typy dokladov, ktoré sa nastavili. Iné typy dokladov program nepovolí na danej organizácii. Pri tvorbe faktúry na konkrétnej organizácii sa ponúkne možnosť len vybraného typu dokladu. Ak si budete chcieť vybrať iný typ dokladu program to nepovolí a upozorní pri type dokladu, že nie sú povolené iné typy dokladov. 

Povoliť duplicitný variabilný symbol - ak je zaškrtnutá táto voľba povolí vytvárať faktúry s duplicitným variabilným symbolom.

 

z_avy_a_kredity.png

Pri záložke zľavy a kredity je možnosť vyplniť si zľavy odberateľa v percentách, resp. nastaviť obratovú zľavu.

Ak je zaškrtnutá voľba individuálny kredit je možnosť si vybrať rôzne kombinácie možností.

 

doplnkov___daje.png

Záložka doplnkové údaje

Vyplnia sa údaje týkajúce sa poštovej adresy, poprípade Web, SBL číslo a iné údaje.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk