Faktúry vystavené do tuzemska (typ 200 - výdaj externý tuzemsko) - predaj služieb

Faktúry vystavené do tuzemska sa nahrávajú v module OASIS - faktúracia a sklady.

Príklad:

Predaj školenie programu do tuzemska pre spoločnosť SunSoft, s.r.o.

  • cena bez DPH 1000,-€
  • DPH 200,-€
  • cena s DPH 1200,-€ 

OASIS - Faktúry - Faktúry vystavené - nový záznam

FA_vystaven_.png

nov__z_znam.png

_daje_o_odberate_ovi.png

Základné údaje:

Odberateľ - vyberie sa odberateľ, ak je odberateľ v databáze spoločnosti, pri výbere program dopíše všetky  potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. Prípadne ak tam údaje nie sú je ich možné dopísať, poprípade zmeniť. 

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 200-00 výdaj externý - predaj do tuzemska. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH 

Účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka, 

Daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH a kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,

Vystavené - dátum vystavenia faktúry,

Splatnosť - dátum splatnosti faktúry

Účet FA - účet faktúry, pri vystavených faktúrach sa jedná o stranu MD pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. Stranu D účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre. 

HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba

 

Položky na faktúre

položky - nový záznam - výber skladu

nov__z_znam2.png

V tomto prípade sa vyberie 00 Hlavný sklad

v_ber_skladu.png

Hľadať - po otvorení okna hľadať ponúkne všetky zavedené skladové karty a neskladové položky

Vyberie sa neskladová položka - školenie programu a zvolíme výber

 

v_ber_neskladovej_polo_ky.png

Po výbere neskladovej položky je potrebné vyplniť celkové údaje týkajúce sa počtu ks, ceny, percenta DPH.

polo_ka_fa.png

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

2019-07-11_13-21-26.png

Jednotlivé záložky na spodnej časti obrazovky

Položky - zoznam všetkých položiek na faktúre

polo_ky.png

Sumár rozpísané jednotlivé ceny bez DPH, rozpísaná DPH, 

sum_r.png

DPH v záložke DPH sú rozpísané jednotlivé DPH, čísla pre KV, a pod.

rozp_san__DPH.png

úhradyv prípade ak sú k faktúre priradené úhrady je ich možné vidieť v záložke úhrady (v tomto prípade, k faktúre nie sú priradené úhrady)

_hrady.png

kontácia FA - jedná sa o rozpísanú účtovnú kontáciu faktúry a jej položiek

kont_cia_fakt_ry.png

kontácia skladu  - v prípade ak sa jedná o faktúru so skladovými pohybmi, v tejto záložku je rozpísaná účtovná kontácia skladu. (v tomto prípade sa jedná o službu)

kont_cia_skladu.png

objednávky - v prípade, ak sa faktúra vytvorí z objednávky, v tejto časti je zapísaná objednávka jej číslo a pod.

objedn_vka.png

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk