Faktúry došlé - (Typ dokladu 115-00 Príjem externý z EÚ) - služba

Jedná sa o nákup služieb z Európskej únie, konkrétne z Čiech, faktúra došlá, ktorá bola vystavená v EUR.

Príklad:

Nákup služieb od spoločnosti  Služba, a.s., z Čiech vystavená v EUR

  • cena bez DPH 1300,-€
  • DPH 260,-€
  • cena s DPH 1560,-€ 

OASIS - Faktúry - Faktúry došlé - nový záznam

fakt_ra.png

nov__z_znam.png

__tovn___daje.png

Základné údaje:

Dodávateľ - vyberie sa dodávateľ, ak je dodávateľ v databáze spoločnosti, pri výbere sa dopíšu všetky potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. Prípadne ak tam údaje nie sú je ich možné dopísať, poprípade zmeniť. 

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 115-00 príjem externý z EU- nákup z EU. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH 

číslo pre KV - údaj, ktorý sa zobrazí v príslušnom riadku kontroleho výkazu,

účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka 

daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH, kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,

vystavené - dátum vystavenia faktúry,

prijaté - dátum dôležitý pre výkaz DPH. Tieto dátumy sa týkajú daňových a účtovných vecí

splatnosť - dátum splatnosti faktúry

účet FA - účet faktúry, pri prijatých faktúrach sa jedná o stranu D pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. (Stranu MD účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre.)

HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba

 

Položky na faktúre

položky - nový záznam - výber skladu 

polo_ky.png

sklad.png

Sklad - je možné si vybrať sklad do ktorého sa to príjme, resp. zapíše neskladová položka.  V tomto prípade si vyberieme hlavný sklad,

hľadať - skladová karta - typ novej karty - (neskladová položka)  - vyplnia sa údaje týkajúce sa neskladovej položky, vyplní sa záložka karta, a záložka účtovanie

karta.png

neskladov_.png

 účtovanie - analytický účet vyplní sa analytický účet na ktorý sa neskladová položka bude účtovať

Po nastavení a uložení neskladovej položky je veľmi dôležité mať správne nastavené predkontácie v OASIS-e

Po vytvorení novej neskladovej položky je potrebné vyplniť celkové údaje týkajúce sa počtu ks, ceny, percenta DPH.

polo_ka_fakt_ry.png

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

predkonta_n_.png

Takto je možné pridávať ďalšie a ďalšie položky na faktúru. Po zápise poslednej položky je potrebné dať faktúru uložiť. V tomto momente je doklad zapísaný v systéme. 

 

Jednotlivé záložky na spodnej časti dialógového okna faktúr

Položky - jednotlivé položky na faktúre, na položkách je zapísaná aj cena bez DPH aj cena s DPH a to z dôvodu aby program vedel, v akej sume samozdaniť faktúru.

polo_ky2.png

Sumár - sumár za celú faktúru

sum_r.png

DPH - rozpísaná DPH

DPH.png

Pri rozpise DPH je rozpísaná v tomto prípade v dvoch riadkoch. Nakoľko ide o samozdanenie, jedna suma DPH (260€ ide do riadku 021 s kódom DPH PEU02) a druhá suma DPH (-260€ ide do riadku 008 s kódom DPH PEU001)

úhradyzapísané jednotlivé úhrady (v tomto prípade nie sú na faktúre žiadne úhrady)

_hrady.png

kontácia FA - kontácia na faktúre

kont_cia.png

V prípade kontácie FA - ak sa vyskytne tento problém, je potrebné vôjsť do PU - DPH plnenie a nastaviť účty.

dph_plnenie.png

a upraviť tie DPH plnenia, ktoré sa vyskytujú na daných položkách, v tomto prípade PEU02, PEU001

2019-07-02_14-31-00.png

PEU001

nastavenie_343.png

Je potrebné si nastaviť analytický účet DPH pre základnú a zníženú sadzbu.

PEU02

dph_PEU02.png

Je potrebné si nastaviť analytický účet DPH pre základnú a zníženú sadzbu.

kont_cia_FA2.png

kontácia skladu - v prípade ak sa jedná o položky týkajúce sa skladu, je zobrazená kontácia skladu

kont_cia_skladu.png

obstarávacie náklady - v prípade ak sú na faktúre položky, ktoré tvoria obstarávacie náklady sú zapísané na danej záložke

obstr_vacie_n_klady.png

objednávky - v prípade, ak sa faktúra vytvorí z objednávky, v tejto časti je zapísaná objednávka jej číslo a pod.

objedn_vka.png

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk