DL vystavené

Dodacie listy sa nachádzajú v module OASIS. Nahrávajú sa podobne ako faktúry. Pri nahrávaní dodacích listov je možné si zaškrtnúť aby priamo z dodacích listov sa vytvorila faktúra. 

Dodacie listy nájdeme v module OASIS - skladové pohyby - DL vystavené - nový záznam

za_iatok.png

 dodacie_listy.png

v_ber.png

Základné údaje:

FV - je možnosť pri nahrávaní dodacieho listu si zapnúť aj voľbu FV, výbere FV program automaticky vytvorí aj vystavenú faktúru

Odberateľ - vyberie sa odberateľ, ak je odberateľ v databáze spoločnosti, pri výbere program dopíše všetky  potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. Prípadne ak tam údaje nie sú je ich možné dopísať, poprípade zmeniť. 

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 200-00 výdaj externý - predaj do tuzemska. 

účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka, 

 

Položky na dodacom liste

položky - nový záznam - výber skladu

polo_ky.png

vyberú sa položky zo skladu, doplní sa počet kusov s cenou.

sklad2.png

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

skladov__pohyb.png

Jednotlivé záložky na spodnej časti obrazovky

Položky - zoznam všetkých položiek na dodacom liste

polo_ky_dodacieho_listu.png

V rámci záložky položky sa nachádzajú zľavy 

Sumár rozpísané jednotlivé ceny bez DPH, rozpísaná DPH, 

sum_r.png

DPH v záložke DPH sú rozpísané jednotlivé DPH, čísla pre KV, ktoré po sa po vytvorení faktúry zapíšu aj do výkazu DPH a KV.

DPH.png

kontácia skladu

kont_cia_skladov_ho_pohybu.png

 

Po uložení dokladu, sa doklad zapíše do zoznamu dodacích listov. V prípade ak chcete vytvoriť z uloženého dodacieho listu spraviť vystavenú faktúr, je potrebné vôjsť do zoznamu dodacích listov a zapnúť voľbu FV

vytvori__fa.png

fv.png

Sprístupnia sa údaje potrebné pre účtovné a daňové účely

upraven_.png

Program priradí najbližšie voľné číslo a zapíše doklad aj do vystavených faktúr.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk