Faktúry došlé - (Typ dokladu 115-00 Príjem externý z EÚ) - služba - vyhotovená v cudzej mene, uhradená z PLN účtu

Jedná sa o nákup služieb z Európskej únie, konkrétne z Poľska, faktúra došlá, ktorá bola vystavená v PLN.

Príklad:

Nákup služieb od spoločnosti  Poľská služba,s.r.o.  z Poľska vystavená v PLN

  • cena bez DPH 6.000,- PLN
  • DPH 1.200,-PLN
  • cena s DPH 7.200,- PLN
  • dátum úhrady 27.6.2019 v sume 6.000 PLN z účtu vedeného v PLN.

OASIS - Faktúry - Faktúry došlé - nový záznam

2019-06-26_9-51-13.png

2019-06-26_9-50-20.png

2019-06-27_11-08-36.png

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 115-00 príjem externý z EU- nákup z EU. Na základne výberu sa ťahajú údaje potrebné do výkazov DPH 

Mena/Kurz - v prípade, ak je faktúra vystavená v cudzej mene, (v tomto prípade PLN) je potrebné si zapnúť menu PLN a zadať kurz. Kurz sa natiahne cez voľbu ... , je potrebné ho načítať z ECB.

Dátum zadaného kurzu, je dátum predchádzajúci dňu dátumu účtovného plnenia. 

Voľba zadávať v PLN/EUR - je možnosť zadávať položky v PLN resp. v domácej mene EUR. Položky sa zadávajú v tej mene, ktorá je aktuálne na voľbe nastavená. (v tomto prípade zadávať v PLN). Pri zadávaných položkách je vždy sprístupnená len jedna voľba.

  • Ak je vybraná možnosť zadávať v EUR - je možné na položkách vpisovať do kolónky cena. 
  • Ak je vybraná možnosť zadávať v PLN - je možné na položkách vpisovať do kolónky PLN.

číslo pre KV - údaj, ktorý sa zobrazí v príslušnom riadku kontrolneho výkazu,

účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupuje do účtovného denníka 

daňové plnenie - dátum ovplyvňuje výkaz DPH, kontrolny výkaz a súhrnný výkaz,

vystavené - dátum vystavenia faktúry,

prijaté - dátum dôležitý pre výkaz DPH. Tieto dátumy sa týkajú daňových a účtovných vecí

splatnosť - dátum splatnosti faktúry

účet FA - účet faktúry, pri prijatých faktúrach sa jedná o stranu D pri účtovnej kontácii. Tento účet sa ťahá vždy pri výbere typu dokladu. (Stranu MD účtovnej kontácie budú tvoriť jednotlivé položky na faktúre.)

HS - ak je potrebné hospodárske stredisko vyberie sa táto voľba

Položky na faktúre

položky - nový záznam - výber skladu 

 2019-06-26_10-14-21.png

sklad.png

2019-06-27_11-18-06.png

 

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

2019-06-26_10-38-22.png

Takto je možné pridávať ďalšie a ďalšie položky na faktúru. Po zápise poslednej položky je potrebné dať faktúru uložiť. V tomto momente je doklad zapísaný v systéme. 

Jednotlivé záložky na spodnej časti dialógového okna faktúr.

Položky - jednotlivé položky na faktúre

2019-06-27_11-25-02.png

Sumár - sumár za celú faktúru

2019-06-27_11-25-49.png

DPH - rozpísaná DPH

Pri rozpise DPH je rozpísaná v tomto prípade v dvoch riadkoch. Nakoľko ide o samozdanenie, jedna suma DPH (281,94€ do riadku 021 s kódom DPH PEU02) a druhá suma DPH (-281,94€ do riadku 008 s kódom DPH PEU001)

2019-06-27_11-26-37.png

Úhrada faktúry - faktúra bola uhradená 27.06.2019 v sume 6.000 PLN

Úhrada je realizovaná z bankového účtu vedeného v PLN 

PU - banka - bankový výpis - výber bankového účtu - nový záznam - položka bankového výpisu 

2019-06-27_12-48-35.png

Dátum - dátum úhrady faktúry, 

1. Kurz - kurz sa natiahne cez voľbu ... kde sa natiahne kurz z ECB zo dňa predchádzajúceho dátum úhrady.

1. Čiastka v PLN - pri úhrade došlej faktúry sa na čiastku musí zadať znamienko - nakoľko sa jedná o úhradu došlej faktúry.

2. Predkontácia - Predkontácia sa vyberá zo zadaných predkontácií. Ak sa tam nenachádza je možné vytvoriť novú.

3. Zapísať úhradu - Po zápise úhrady, je potrebné odškrtnúť si sumu, a cez filter si nájsť organizáciu poprípade nájsť podľa VS a zadať výber.

2019-06-27_12-54-12.png

2019-06-27_12-55-58.png

Zadáva sa suma v cudzej mene (PLN), program potiahne komerčný kurz.

V prípade, ak vznikne kurzový rozdiel program automaticky vypočíta tento kurzový rozdiel, pridelí číslo aj  účet. (Tieto základné údaje sa nastavujú v Systém-nastavenie aplikácie-OASIS-účtovanie)

Pri generovaní účtovnej dávky z modulu OASIS je potrebné pri generovaní faktúr zadať voľbu generovať úhrady.

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk