Položkové zľavy

Zľavy predstavujú sumu v percentách, o ktorú sa zníži predajná cena. 

V programe EcoSun.NET je možné používať dokladové zľavy, ktoré sa uplatňujú na celom doklade a Položkové zľavy, ktoré sa uplatňujú na jednotlivé položky dokladu. Táto časť je zameraná na položkové zľavy v systéme. 

Položkové zľavy sa nastavujú "Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Odbyt" Tu je možnosť si zapnúť rôzne druhy položkových zliav.

Individuálna zľava na položku 2020-04-23_6-04-01.png

Individuálnu zľavu na položke je možné použiť na došlej objednávke, vystavenej predfaktúre, vystavenom DL (keďže je to párový doklad k vystavenej faktúre), vystavenej faktúre. V systéme je možné nastaviť hodnoty:

  • "Prednastavená hodnota" - túto výšku % ponúkne pri výbere zadať individuálnu zľavu na položku dokladu.                                                                       2020-04-21_8-08-23.png                                                                        
  • "Maximálna hodnota - maximálna výška zľavy, ktorý je možné zadať.2020-04-21_8-10-08.png

"Umožniť zadať individuálnu zľavu na formulári položky" - ak je táto voľba zaškrtnutá je možné zadávať  zľavu vyjadrenú v %  priamo na položke dokladu.

Príklad na použitie 15% individuálne zľavy na položku 

Množstevná zľava na položku

Zľava z ceny tovaru poskytnutá odberateľovi, ak splní podmienku odobratia určitého množstva tovaru za stanovených podmienok.

2020-04-20_13-40-49.pngMnožstevná zľava na položku musí byť definovaná v číselníku množstevných zliav. "Číselníky - Množstevné zľavy"                                                                                                                          2020-04-23_6-06-25.png

Zadáva sa hranica množstva odobratých kusov a k tomu percento zľavy.2020-04-20_13-51-32.png

Po vytvorení je potrebné nastaviť túto množstevnú zľavu na skladovej karte. V skladovej karte sa nastavenie množstevnej zľavy nachádza v záložke "Doplnkové údaje - Zľavy". Na skladovej karte sú zaškrtávacie polia:

  • "Neuplatňovať zľavy" - program nepovolí uplatniť zľavy na danej skladovej karte
  • "Neuplatňovať zľavy ak je množstevná" - v prípade ak je na skladovej karte zadaná množstevná zľava, program neumožní zadať inú zľavu.

2020-04-20_13-56-47.png

Príklad na použitie množstevnej zľavy na položku

Tovarovo odberateľská zľava na položku viazaná na tovarové skupiny

Je zľava z ceny tovaru poskytnutá odberateľovi, ak splní podmienku odobratia určitého tovaru z danej tovarovej skupiny, za stanovených podmienok.

2020-04-21_8-28-56.png                Tovarovo odberateľskú zľavu je možné nastaviť na 3 rôznych miestach:

1. "Číselník - Tovarovo-odberateľské zľavy"                                               2020-04-23_6-09-57.png2020-04-23_9-10-04.png             

  • Organizácia -  vyberie sa odberateľ na ktorého sa bude zľava vzťahovať
  • Tovarová skupina - zadá sa tovarová skupina na ktorú sa bude zľava uplatňovať 
  • Zľava % - uvedie sa percento zľavy

2. "Číselník - Tovarové skupiny"                                                                                                                             2020-04-23_6-15-36.png

Tovarové skupiny platia na katalógovej karte.

2020-04-21_11-38-42.png

3. "Číselník - Organizácie - Zľavy a kredity - Zľavy na tovarové skupiny" 

Ďalším spôsobom zadefinovania tovarovo odberateľských zliav je priamo cez organizáciu.2020-04-21_11-44-23.png2020-04-21_11-49-09.png

Katalógovej skladovej karte musí byť priradená tovarová skupina.2020-04-21_11-01-03.png

Príklad na použitie tovarovo odberateľskej zľavy

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk