Nahrávanie bankových výpisov - ručne

Ručné nahrávanie bankových výpisov sa robí v module podvojné účtovníctvo

PU - Banka - Bankové výpisy - výber banky - nový záznam

 

Starý zostatok - suma zostatku na bankovom účte pred pohybom,

KREDIT - v danom okne sa zobrazujú sumy pri príjme na bankový účet,

DEBET - v danom okne sa zobrazujú sumy pri výdaji z bankového účtu,

Nový zostatok - suma po odpočítaní a pripočítaní jednotlivých pohybov na bankovom účte,

Číslo - poradové číslo bankového výpisu,

Dátum - dátum bankového výpisu.

obr._bankov__v_pis.png

 

polo_ky_BV.png

 

Položky bankového výpisu:

Položka  - poradové číslo položky na bankovom výpise,

Dátum - dátum položky bankového výpisu

 suma položky 

Predkontácia - pomocou predkontácie sa do dokladu automaticky doplní analytický účet, poznámka a HS. Doklady sa môžu nahrávať aj bez použitia predkontácie,

Účet - sa doplní použítím predkontácie. Ak užívateľ predkontácie nepoužíva, musí si analytický účet zadať vždy ručne,

HS - sa môže doplniť z:

  • parametrov pokladne,
  • predkontácie,
  • ručne.

Zákazka - vypĺňajú len užívatelia, ktorí účtujú na zákazky, z príslušného zoznamu si vyberú konkrétnu zákazku.

Organizácia - názov organizácie. Ak v evidencii organizácií nie je daná organizácia vytvorená, užívateľ si môže organizáciu doplniť aj priamo v rozpracovanom doklade.

Poznámka - sa môže doplniť z:

  • predkontácie,
  • ručne.

 

 

Príklad:

Čiastočná úhrada FD - VS č. 1258995 v sume 250€, spoločnosť SunSoft Plus, s.r.o.

PU - banka - bankový výpis - výber banky - nový záznam

nov__bankov__v_pis.png

 

 Položky bankového výpisu - nový záznam

obr._bankov__v_pis.png

 

polo_ka_bankov_ho_v_pisu.png

 

Čiastka - ak sa jedná o úhradu DF je potrebné zadať čiastku so znamienkom -

Zapísať úhradu  - po zadanej predkontácii sa sprístupní voľba zapísať úhradu, touto voľbou sa zapíše úhrada do salda. Pri čiastočnej úhrade je dôležité si "odškrtnúť" voľbu 250€. Ak by táto voľba ostala zaškrtnutá danú čiastočnú úhradu by program neponúkol.

obr.__iasto_n___hrada_DF.png

_hrada_fa.png

Po výbere sa zobrazí tabuľka úhrada je zapísaná úhrada a rozdiel.

Rozdiel - suma, ktorú je potrebné ešte uhradiť. Nakoľko sa v tomto prípade jedná o čiastkovú úhradu faktúry.

 

Bankový výpis po úhrade faktúry

bankov__v_pis_po_z_pise_polo_ky.png

 

 Na bankovom výpise je možné pridávať ďalšie položky.

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk