Funkcie - faktúry vystavené

Funkciami vo vystavených faktúrach je možné robiť rôzne úkony.

Funkcie sa nachádzajú v záložke faktúry vystavené - funkcie

funkcie_vystaven__fakt_ry.png

Funkcie vystavených faktúr sa delia

Úhrady

 • Úhrada (F6) - úhradu faktúry vystavenej je možné spraviť priamo na faktúre, cez voľbu F6 kde sa zobrazí dialógové okno v ktorom je možné vybrať si rôzne typy úhrad, typy dokladov, zapísať do salda a pod. Centové vyrovnanie, odpis pohľadávky - najčastejšie používaná voľba úhrady cez funkciu F6

_hrada_cez_vo_bu_F6.png

 • Úrada cez SHOP (CTRL+F6) - úhradu faktúry vystavenej je možné spraviť aj cez voľbu úhrada cez SHOP (modul pokladničný systém), v prípade ak je systém napojený na SHOP je možné uhradiť faktúru v hotovosti cez tento systém.
 • Saldo úhrad - zobrazí sa saldo úhrad, cez túto funkciu je možné zapnúť voľbu neponúkať v príkazoch na úhradu - ak sa daná voľba zapne, túto položku nebude ponúkať v príkazoch na úhradu.

 saldo__hrad.png

Prehľady

 • Prehľad odbytu po obdobiach (Q) - touto voľbou sa otvoria prehľady, kde je možné si vybrať rôzne varianty, ktoré chcete sledovať. 

dokladov__preh_ady.png

 • Zobraziť organizáciu (P) - touto voľbou sa otvorí okno s organizáciou na ktorej je nastavený kurzor

zobrazenie_organiz_cie.png

 • Prehľad salda organizácie (S) - voľbou prehľad salda sa zobrazí tabuľka salda s konkrétnou organizáciou. Zobrazia sa všetky predpisy aj jednotlivé úhrady.

saldo_organiz_cie.png

 • Organizácie na Finstat.sk (I)

Po voľbe organizácie na finstat.sk sa otvorí internetový prehliadač na stránke finstat.sk

Účtovanie

 • Predkontácie dokladu (Shift+F4) - voľbou predkontácie je možné pripraviť doklad  do dávky a následne z dávky zaúčtovať doklad.

predkont_cia_polo_ky.png

 • Hromadná predkontácia  (Shift+F3) - voľbou hromadná predkontácia je možné hromadne predkontovať doklady, ktoré sa vyberú. 

hromadn__predkont_cia.png

Väzby na iné doklady

 • Zobraziť objednávku dokladu -  ak sa k dokladu viaže objednávka po výbere voľby sa zobrazí objednávka, položky objednávky,

zobrazi__objedn_vky_dokladu.png

 • Prevod do SHOP (Ctrl+F7) - voľba je možné iba v prípade typu dokladu 202 - výdaj externý na paragón
 • Prevod do SHOP zmena platidiel - voľba je možné iba v prípade typu dokladu 202 - výdaj externý na paragón

Ďalšie funkcie

 • Kategorizácia dokladu (Ctrl+G) - touto voľbou je možné pridať kategóriu k dokladu

kategoriz_cia_dokladu.png

 • Prečíslovanie dokladu (Ctrl+F12) - v programe je možné prečíslovať doklad. Po voľbe prečíslovanie dokladu sa otvorí dialógové okno, v ktorom je možné doklad prečíslovať.

pre__slovanie_dokladu.png

 • Dobropis dokladu (Alt+S) - dobropis v programe je možné robiť viacerými spôsobmi. Je možné vytvoriť priamo na faktúre (zaškrtnutím voľby dobropis), prípade voľbou dobropis dokladu. Po voľbe dobropis dokladu sa otvorí aktuálny doklad už s príznakom dobropis.

dobropis_dokladu.png

 • Poslať doklad na schválenie - vo voľbe poslať doklad na schválenie sa otvorí tabuľka s daným dokladom, ktorý je možné poslať na schválenie.

dokument_na_schv_lenie.png

 • Poslať mail organizácii - danou voľbou sa otvorí okno na zaslanie e-mailu danej organizácii
 • Kontrola IČDPH Podľa Finstat - skontroluje sa IČDPH podľa Finstatu.

kontrola_I_DPH.png

 • Zaradiť DL do rozvozu (Ctrl+R)  v prípade ak sa jedná o rozvoz, je možné si zaradiť DL priamo do rozvozu.

rozvoz.png

 • Odoslať e-mail pomocou šablóny (Ctrl+Alt+M) - v programe je možné si zadať šablónu na zaslanie e-mailov.

_ablona_emailov.png

 • Exporty - cez exporty sa robia jednotlivé zostavy do iných systémov

Tlač

 • Etikety (Alt+J) v programe je možné tlačiť z dokladu etikety.

tla__etikety.png

 • Prepravný doklad  (T) - voľbou prepravný doklad je možné zvoliť a vypísať potvrdenie o prevzatí tovaru.

potvrdenie_o_prevzat__tovar.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk