Vytvorenie neskladovej položky

Sklady, skladové karty, neskladové položky, tovarové skupiny všetky tieto časti sa nachádzajú v module OASIS.

Neskladové položky sa využívajú hlavne ak sa účtuje o službách. Neskladové položky môžu byť poštovné, prijaté/poskytnuté služby, poskytovanie internetu, telekomunikačné služby a pod.

Výhodou neskladovej položky je v tom, že na neskladovú položku sa nastaví predkontácia a pri zapisovanej položke sa automaticky ponúkne predkontácia prislúchajúca k neskladovej položke.

Tu je možné vytvárať nové neskladové položky, upravovať, dopĺňať a pod.

Neskladové položky sa nachádzajú v časti OASIS - sklady a karty - neskladové položky

2019-07-16_8-01-04.png

Po výbere neskladové položky sa otvorí záložka so všetkými neskladovými položkami na všetkých skladoch. 

Pri vytvorení neskladovej položky je potrebné si vybrať sklad do ktorého sa skladová karta zapíše a zvoliť nový záznam.

2019-07-16_10-38-50.png

Neskladovú položku je možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

  • ako nový záznam
  • vytvoriť novú neskladovú položku z katalógu (v tomto prípade sa presunú údaje z katalógu a vytvorí sa nová neskladová položka)

Vytvorenie neskladovej položky - nový záznam

2019-07-16_10-38-501.png

Vyplnia sa údaje, ktoré sú potrebné na sledovanie pohybov, účtovanie, a pod. Polia, ktoré sme označili mceclip0.png sú v prípade neskladovej položky bezpredmetné.

 

2019-07-16_10-59-3712.png

Číslo - číselné označenie neskladovej položky, 

Názov - slovné označenie skladovej karty

Colný sadzobník - je externý sadzobník uplatňovaný na výrobky dovážané a vyvážané do Európskej únie. Na neskladových položkách sa zapisuje hlavne ak firma pracuje s (obilninami, liehom, mobilnými telefónmi, výrobky zo železa, kovovým šrotom, a pod.)  

Hlavná MJ - hlavná merná jednotka, ktorá bude používaná na skladovej karte.  (ks, kg, l,...) Hlavné merné jednotky je možné dopĺňať, upraviť.

DPH - sadzba DPH na skladovej karte,

POZOR: Pri neskladových položkách, ktoré spadajú pod komodity je nutné mať zadané 20% 

2019-07-16_11-08-34.png

Typ - v tomto prípade je možné si vybrať len neskladovú položku.

Zavedená - dátum zavedenia neskladovej položky.

Položka predstavuje pri príjme obstarávacie náklady - v prípade ak sa zaškrtne táto voľba bude neskladová položka predstavovať ON.

2019-07-16_11-14-03.png

Účtovanie - v prípade účtovania je potrebné mať nastavený analytický účet. Tento analytický účet je dôležitý pri predkontácii. V predkontácia sa analytický účet potiahne z neskladovej karty.

Doplnkové údaje:

2019-07-16_11-17-44.png

Názov 2, Názov 3 - Ďalšie podrobnejšie názvy

JKPOV - číslo výrobku podľa jednotnej klasifikácie produktov

Dodávateľ - zadáva sa dodávateľ daného tovaru/materiálu

Prevádzka - Prevádzka dodávateľa

Výrobca - výrobca tovaru/materiálu

Zľavy - je možnosť neuplatňovať, neuplatňovať zľavy ak je množstevná

Prepočet MJ pre tlač štítkov

Evidovať výrobné čísla - v prípade ak je v module OASIS zapnutá voľba výrobné čísla je možné si vybrať voľbu evidovať výrobné čísla.

 

Predajné ceny:

2019-07-16_11-18-55.png

Pole priemerná cena nie je sprístupnené, nakoľko priemerná cena sa prepočítava  

Nákupná cena - nákupnú cenu je možné zadávať bez DPH.

V záložke Predajné ceny je možné si nastaviť predajné ceny na skladovej karte. Je možné si nastaviť predajnú cenu podľa:

  •  %prirážky - v tomto prípade stačí zadať % prirážky a program dopočíta cena bez DPH, aj cenu s DPH
  • ceny bez DPH - v tomto prípade stačí zadať cenu bez DPH a program dopočíta %prirážku

Poznámka

2019-07-16_11-28-16.png

Prílohy

2019-07-16_11-29-24.png

Popisy

2019-07-16_11-30-16.png

Po vytvorení sa neskladová položka zapíše do vybraného skladu.

2019-07-16_11-33-10.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk