Vytvorenie skladovej karty

Sklady, skladové karty, neskladové položky, tovarové skupiny všetky tieto časti sa nachádzajú v module OASIS.

Tu je možné vytvárať nové sklady, upravovať, dopĺňať a pod.

Skladové karty sa nachádzajú v časti OASIS - sklady a karty - skladové karty 

2019-07-12_8-26-54.png

Po výbere skladové karty sa otvorí záložka so všetkými skladovými kartami na všetkých skladoch. 

Pri vytvorení novej skladovej karty je potrebné si vybrať sklad do ktorého sa skladová karta zapíše a zvoliť nový záznam.

2019-07-12_8-30-092.png

Skladovú kartu je možné vytvoriť dvoma spôsobmi:

  • ako nový záznam
  • vytvoriť novú kartu z katalógu (v tomto prípade sa presunú údaje z katalógu a vytvorí sa nová skladová karta)

Vytvorenie skladovej karty - nový záznam

2019-07-12_8-38-28.png

Vyplnia sa údaje, ktoré sú potrebné na sledovanie skladových pohybov, účtovanie, a pod.

2.png

Číslo - číselné označenie skladovej karty, (je možné si číslo potiahnuť z katalógu a to voľbou 2019-07-12_8-43-15.png na konci riadku)

EAN - European Article Number, skr. EAN, je druh čiarových kódov. Na karte je možné zadať viac EAN kódov.

Názov - slovné označenie skladovej karty

Skupina - jednotlivé skladové karty je možné zaradiť do materiálových a tovarových skupín ("nadskupina skladových kariet")

Colný sadzobník - je externý sadzobník uplatňovaný na výrobky dovážané a vyvážané do Európskej únie. Na skladových kartách sa zapisuje hlavne ak firma pracuje s (obilninami, liehom, mobilnými telefónmi, výrobky zo železa, kovovým šrotom, a pod.)  

Hlavná MJ - hlavná merná jednotka, ktorá bude používaná na skladovej karte.  (ks, kg, l,...) Hlavné merné jednotky je možné dopĺňať, upraviť.

 DPH - sadzba DPH na skladovej karte,

POZOR: Pri skladových kartách, ktoré spadajú pod komodity je nutné mať zadané 20% 

Objem - celkový objem vyjadrený  v m3

Hmotnosť - celková hmotnosť vyjadrená v kg

2019-07-12_10-04-51.png

Typ - na skladových kartách je možné vyberať z tovar, materiál

Zavedená - dátum zavedenia skladovej karty

Platnosť - je možné si vybrať či je karta: 

  • platná - karta je platná a je možné si vybrať danú skladovú kartu
  • neplatná - karta je neplatná nie je možné si vybrať skladovú kartu
  • neplatná po vypredaní - karta sa stane neplatnou po vypredaní
  • neobjednávať.

Spodný limit - spodný limit na skladovej karte ak je nastavený je možné podľa toho objednávať, poprípade nie je možné predávať ak je nastavený spodný limit a množstvo na skladovej karte je nižšie ako spodný limit.

 

Pozícia v sklade - pozícia v sklade vypíše sa konkrétny popis budova, regál, polica

Číslo PLU - kód na vyhľadávanie ceny

Názov PLU - Názov sa predpíše do Názov PLU je možné ho zmeniť alebo upraviť.

2019-07-12_10-22-36.png

Účtovanie - v záložke účtovanie je možné si zapísať čísla analytických účtov. Túto kolónku je potrebné si vyplniť v prípade ak sa využíva, predkontácia, ktorá ťahá účet zo skladovej karty.

Doplnkové údaje:

2019-07-12_10-30-46.png

Názov 2, Názov 3 - Ďalšie podrobnejšie názvy

Katalógové číslo

JKPOV - číslo výrobku podľa jednotnej klasifikácie produktov

Oddelenie 

Dodávateľ - zadáva sa dodávateľ daného tovaru/materiálu

Prevádzka - Prevádzka dodávateľa

Výrobca - výrobca tovaru/materiálu

Zľavy - je možnosť neuplatňovať, neuplatňovať zľavy ak je množstevná

Prepočet MJ pre tlač štítkov - potrebné pri prepočte na jednotkovú cenu (tovar má 120g ale na cenovke musí byť prepočet na kg)

Evidovať výrobné čísla - v prípade ak je v module OASIS zapnutá voľba výrobné čísla je možné si vybrať voľbu evidovať výrobné čísla.

 

Predajné ceny:

2020-03-25_9-13-00.png

Pole priemerná cena nie je sprístupnené, nakoľko priemerná cena sa prepočítava  

Nákupná cena - nákupnú cenu je možné zadávať bez DPH.

V záložke Predajné ceny je možné si nastaviť predajné ceny na skladovej karte. Je možné si nastaviť predajnú cenu podľa:

  •  %prirážky - v tomto prípade stačí zadať % prirážky a program dopočíta cena bez DPH, aj cenu s DPH
  • ceny bez DPH - v tomto prípade stačí zadať cenu bez DPH a program dopočíta %prirážku,
  • Predajné ceny sú uvedené za  - je možné si zadať predajnú cenu za rôzny počet ks. V prípade ak sa zadá cena za 10 ks, pri výdaji program ponúkne automaticky pri zadávaní množstva 10ks a nie 1ks.

 

MJ, balenia a obaly - Ďalšie merné jednotky je najjednoduchšie vysvetliť na príklade skladovej karty  - balená voda 

PRÍKLAD: 

hlavná merná jednotka 1L

vedľajšia merná jednotka 1dl

2019-07-12_13-29-47.png

2019-07-12_13-31-45.png

2019-07-12_13-33-10.png

Po uložení skladovej karty bude pre výdaj ponúkať vedľajšiu mernú jednotku teda môže sa predávať ako rozlievaná voda po 1dcl. Zo skladovej karty bude odpočítavať po dcl.

2019-07-12_13-41-16.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk