Predkontácie

Predkontácie slúžia na účtovné predkontovanie faktúr a skladových pohybov. Nastavenie predkontácií faktúr a skladových pohybov sa nachádza v module OASIS - Účtovanie - Predkontácie.

Každý typ dokladu má svoje vlastné predkontácie. Ku každému typu sa tvoria predkontácie podľa typu karty. Ak užívateľ používa pri type dokladu 100, rôzny typ kariet (tovarové karty a aj neskladové položky) musí mať dve rôzne predkontácie.

Predkontácie sa líšia číslom kódu. Každá predkontácia má svoje jedinečné číslo.  Predkontácie odporúčame číslovať v súlade s číslom typu dokladu, napríklad:

  • predkontácia na typ dokladu 100, tuzemská FA - typ karty tovar bude mať číslo kódu  100-10

10._7.png

  • predkontácia na typ dokladu 100, tuzemská FA - typ karty neskladová položka bude mať číslo kódu 100-20

10._71.png

 

Účet v predkontácii sa môže vyberať:

  • z danej skladovej karty,
  • zo skladu,
  • z tovarovej skupiny,
  • z neskladovej položky,
  •  zadá sa konkrétny analytický účet.

 

10._72.png

 

Príklady:

1. Nastavenie predkontácie - FD tovar - zadáva sa kontrétny účet

10._73.png

 

2. Nastavenie predkontácie - FV tovar - zadáva sa kontrétny účet

10._74.png

3. Nastavenie predkontácie - FD neskladová položka - do predkontácie sa nastaví "SX" - účet sa bude ťahať z neskladovej položky, to znamená užívateľ si musí na neskladovú položku zadať analytický účet, odkiaľ sa účet potiahne do faktúry.

 10._75.png    

4. Nastavenie predkontácie - FD tovar - účet sa ťahá zo skladu - táto voľba sa využíva, ak chce mať užívateľ rozdelené účtovanie podľa jednotlivých skladov. Na každom sklade si nastaví účty, ktoré chce aby mu ťahalo do denníka (účet obstarania, skladový účet, účet nákladov a výnosov).

 10._76.png

5. Nastavenie predkontácie - FD tovar - účet sa ťahá z tovarovej skupiny táto voľba sa využíva, ak chce mať užívateľ rozdelené účtovanie podľa tovarových skupín. Na tovarovej skupine si užívateľ nastaví účty, ktoré chce aby mu ťahalo do denníka (účet obstarania, skladový účet, účet nákladov a výnosov).  Následne si musí užívateľ dané tovarové skupiny vybrať na skladových kartách.

 10._77.png

6. Nastavenie predkontácie - FD tovar - účet sa ťahá zo skladovej karty - táto voľba sa využíva, ak chce mať užívateľ rozdelené účtovanie podľa jednotlivých skladových kariet. Na skladovej karte si užívateľ nastaví účty, ktoré chce aby mu ťahalo do účtovného denníka (účet obstarania, skladový účet, účet nákladov a výnosov).  Táto možnosť je veľmi prácna, moc sa nevyužíva.

10._78.png

Podľa tohto postupu si môžete nastaviť predkontácie pre iné typy dokladov (napr. faktúry vystavené, interné pohyby) a typy kariet (matieriál, iné). 

Pozor!  Nesmú sa dať dve a viac kontácií, kde je typ dokladu a typ karty rovnaký a rôzna predkontácia. Program si potom medzi dvoma rôznymi predkontáciami nevie vybrať a nedá žiadnu.

10._79.png

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk